I think Emma Watson definitely has her priorities in order.

I think Emma Watson definitely has her priorities in order.